Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w programie Mali Wspaniali

przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

  Kto jest administratorem danych? 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dzieci jest Fundacja Mali Wspaniali z siedzibą we Wrocławiu przy  ul. Ślężnej 2-24, 53-302 Wrocław, dalej jako: Fundacja. 

  Jak skontaktować się z administratorem danych? 

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dzieci można kontaktować się z administratorem danych pod adresem: 

biuro@mali-wspaniali.pl.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak jest niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana dziecka/ci w zajęciach. 
 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieci nie jest obowiązkowa i nie skutkuje ona brakiem możliwości brania udziału w zajęciach. 

  W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja zajęć w ramach programu Mali Wspaniali, w szczególności opracowanie wyników testów sprawności fizycznej Pani/Pana dziecka oraz bieżącego kontaktu z Panią/Panu w zakresie uczestnictwa Pani/Pana dziecka w zajęciach.
 2. W wypadku wyrażenia zgody przetwarzany jest również wizerunek Pani/Pana dzieci na potrzeby działań promocyjnych programu.
 3. W wypadku wyrażenia zgody przetwarzany jest również Pani/Pana e-mail w celach marketingowych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w formie papierowej jak i elektronicznej.

  Jakie kategorie danych przetwarzamy i na jakiej podstawie prawnej? 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych tj. imię i nazwisko oraz adres email, a także imię i nazwisko oraz data urodzenia Pani/Pana dzieci jest:
 • art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego    w interesie publicznym. Przez zadania realizowane w interesie publicznym rozumie się zadania o charakterze użyteczności publicznej, takie jak m.in. wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci w szkołach i przedszkolach,
 • art.6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. w postaci dochodzenia roszczeń, umożliwienia kontaktu. 
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych szczególnych kategorii powstałych w wyniku opracowanie wyników testów sprawności fizycznej dzieci, tj. sprawność, szybkość, siła, kondycja jest art. 9 ust. 2 lit. d RODO – przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Pani/Pana dziecka w celach promocyjnych i/lub Pani/Pana adresu  e-mail w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tzn. że dane te mogą być przetwarzane przez Fundację jedynie w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody na takie działanie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe? 

 1. Dane osobowe  zarówno Pani/Pana jak i Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres uczestnictwa Pani/Pana dziecka w programie Fundacji oraz po wystąpieniu z Fundacji w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych. Ponadto dane będę przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 2. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody – oczywiście pod warunkiem, wyrażenia tej zgody przez Panią/Pana –  aż do czasu, kiedy Pan/Pani zgłosi przeciw względem ich przetwarzania lub wycofa wcześniej udzieloną zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Pani/Pana zgody zdezaktualizowały się. 

Z kim dzielimy się danymi?

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
 • Pani/Pana wyraźnej zgody,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.     
 1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować zadania spoczywające na Fundacji Mali Wspaniali. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: 
 • osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
 • podmiotowi przetwarzającemu, któremu Fundacja zleciła czynności wymagające przetwarzania danych, tj. twórcy i administratorowi systemu zarządzania i komunikacji platformą dla projektu Mali Wspaniali.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich? 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy administrator podejmuje decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka, w tym do profilowania. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia? 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych dzieci jak również prawo ich sprostowania. 
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu

 1. Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających     z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie, świadomie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  Oświadczam, że w całości przeczytałam/em treść powyższych klauzul i w pełni je rozumiem. Scroll to Top
Skip to content